• Lagbok för advokater som arbetar med famijlerätt i Stockholm
  • advokat brottmål stockholm

Uppdrag och rättsområden

Advokat Gunilla Olsson AB åtar sig uppdrag inom familjerätt, brottmål och socialrätt.

Önskar ni ett möte kan ni kontakt oss per mail, telefon eller kontakformulär för att boka in ett personligt möte – en konsultation. Se mer information under ”Kontakt” och ”Konsultation”.

Vår övertygelse är att det för ärendets handläggning är av största vikt att klient och ombud får tillfälle att träffas vid ett första möte. Men vi erbjuder även konsultationer per telefon om klienten så önskar.

Vid det inledande besöket diskuterar man igenom ärendet och dess specifika frågeställningar. Ombudet redogör även för kostnader samt den ekonomiska hjälp klienten eventuellt kan få via bland annat rättsskydd eller rättshjälp. Kontakta oss för att boka en tid.

Behandling av Dina personuppgifter

EUs Dataskyddsförordning 2016/679/EG (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018. Den ställer fler och hårdare krav på behandling av personuppgifter.

Advokat Gunilla Olsson AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal enligt artikel 6 b Dataskyddsförordningen.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och Dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata Dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata Dina rättigheter. Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokat Gunilla Olsson AB enligt vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från advokatbyrån om användningen av de personuppgifter som rör Dig. Vi kommer på Din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.

Kontakta oss på info@advokatgunillaolsson.se om Du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är:

Advokat Gunilla Olsson AB
Mälartorget 19
111 27 Stockholm
Telefon: 08-667 91 98
E-post: info@advokatgunillaolsson.se

Konsumenttvistnämnd

I januari 2016 inrättade Advokatsamfundet en konsumenttvistnämnd. Konsumenttvistnämnden ska pröva tvister mellan konsument (fysisk person som agerat utanför näring- och yrkesverksamhet) och advokat eller advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten.

Om klienten är missnöjd med den tjänst som advokaten har tillhandahållit, ska klienten kontakta advokaten skriftligen för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning. Om det inte är möjligt att nå en lösning i samförstånd kan klienten vända sig till Konsumenttvistnämnden.

Detta ska ske skriftligen och inom ett år efter det att klagomålet skriftligen framställdes till advokaten.

Mer information finns på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes